Обществено обсъждане на предложения за увеличаване на площта на резерват "Калиакра" и намаляване на площта на защитена местност "Степите",в землищата на село Българево и село Свети Никола, Община Каварна, Област Добрич 11 септември 2018

Министерството на околната среда и водите МОСВ стартира процедура по реда на чл. 36, ал. 2 и 41, т. 2 и т. 3 от Закона за защитените територии ЗЗТ за увеличаване на площта на резерват „Калиакра“, находящ се в землищата на село Българево и село СветиНикола, община Каварна, област Добрич посредством включване на имоти с номера: 07257.46.29, 07257.46.399, 07257.46.407, 07257.46.600, 07257.46.602, 07257.46.605, 07257.46.606, 07257.46.609, съгласно Кадастрална карта и кадастралните регистри КККР на землището на село Българево, община Каварна, област Добрич, поради обстоятелството, че представляват ценни екосистеми с характерна степна растителност и животински свят, които следва да бъдат опазени в тяхната цялост.
Паралелно с процедурата за увеличаване на площта на резервата ще бъде проведена и процедура за намаляване на площта на Защитена местност ЗМ „Степите“ бивша буферна зона на резерват „Калиакра“ посредством изключване на имоти с номера 07257.46.29, 07257.46.399, 07257.46.407, 07257.46.600, 07257.46.602, съгласно КККР на землището на с. Българево, община Каварна, област Добрич, поради обстоятелството, че същите ще бъдат включени в границата на резерват „Калиакра“ и с цел запазване на интегритета на екосистемата, включваща ценни степни съобщества и видове.
Съгласно разпоредбата на чл. 37 от Закона за защитените територии МОСВ организира обществено обсъждане на предложението на община Каварна за увеличаване на площта на резерват „Калиакра“ и паралелно провежданата процедура за намаляване на площта на защитена местност „Степите“ на 28 септември 2018 г. от 10,30 ч. в конферентната зала на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна ул. "Ян Палах", № 4.
Документацията по предложението е налична в Община Каварна и РИОСВ – Варна, както и на официалната страница на МОСВ, раздел Природа – обществени обсъждания https://www.moew.government.bg/…/p…/obstestveni-obsujdaniya/